راهنمای آزمایشگاه‌های همکار

مسیرهای متابولیسمی استروئیدها

هورمون‌های استروئیدی مسیرهای متابولیسمی زنجیره ای و مرتبط با یکدیگر را طی میکنند. این مسیرهای متابولیسمی میتواند برای تشخیص بیماری و یا تایید یک تشخیص به ما کمک زیادی کند. راهنمای مسیرهای متابولیسمی استروئیدها یا Steroid Pathways میوکلینیک لب یکی از بهترین منابع برای درک ارتباط استروئیدها و هورمون‌های استروئیدی است. Reference: Steroid Pathways

ادامه مطلب »
راهنمای آزمایشگاه‌های همکار

نگهدارنده های ادرار: جمع آوری و حمل و نقل برای نمونه های ادرار 24 ساعته

یکی از نمونه های آزمایشگاهی، نمونه ادرار 24 ساعته است. در این نمونه بیمار نمونه خود را به مدت 24 ساعت جمع آوری کرده و به آزمایشگاه ارسال میکند. در این فایل PDF، جدول مشخصات شراطی نگهداری و مواد نگهدارنده مجاز برای جمع آوری نمونه برای آزمایشات مشخص شده است. این نمودار مرجع، ساخته شده از آن مطالعه، به شما

ادامه مطلب »