از زمان تأسیس، آزمایشگاه چکاپ همواره بر اهمیت بنیادین اجرای استانداردها و اصول دقیق کنترل کیفیت تأکید داشته است. این تمرکز بر کیفیت، نه تنها به ارتقای مستمر خدمات آزمایشگاهی کمک کرده، بلکه یکی از بنیان های اصلی فعالیت ما به شمار می‌رود. ما با پیاده سازی استانداردهای ملی، دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، شرکت فعال در برنامه‌های ارزیابی خارجی کیفیت و بهبود مستمر دانش فنی و تخصصی کارکنان و مسئولین فنی خود، سیاست‌های اصلی خود یعنی ارائه با کیفیت ترین خدمات آزمایشگاهی را دنبال خواهیم کرد. 

 

 

 

گواهینامه های کنترل کیفی خارجی EQAP

برنامه ملی ارزیابی خارجی کنترل کیفیت EQAP شامل ارائه نمونه ها مجهول به آزمایشگاه های مختلف و ارزیابی نتایج دریافت شده بر اساس نتایج آزمایشگاه های مرجع است. دریاف این گواهی توسط آزمایشگاه نشان دهنده تطابق نتایج اعلام شده توسط آزمایشگاه با نمونه مجهول دریافت شده و متعاقبا نشانگر دقت تشخیص نتایج آزمایشگاهی است. آزمایشگاه چکاپ به صورت دوره ای در این برنامه ها شرکت کرده و گواهی این دوره ها را دریافت نموده است.

گواهینامه EQAP سال 1400

گواهینامه EQAP سال 1401

گواهینامه EQAP سال 1402