پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص mixed phenotype acute leukemia (MPAL)

Panel for diagnosis mixed phenotype acute leukemia (MPAL)MPO, CD11c, CD14, CD64, cCD3, CD19, CD79a, cCD22, CD10 لوسمی حاد با فنوتیپ مختلط (MPAL) یک نوع نادر از لوسمی است که در آن سلول‌های لوکمیایی همزمان ویژگی‌های سلول‌های میلوئیدی و لنفوئیدی را بروز می‌دهند. تشخیص MPAL مستلزم شناسایی دقیق ویژگی‌های فنوتیپی سلول‌های لوکمیایی از هر دو خط میلوئیدی و لنفوئیدی است. پنل‌های

ادامه مطلب »
پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص لوسمی میلومونوسیتی حاد (AMML)

Panel for diagnosis Acute myelomonocytic leukemiaCD45, CD33, HLA-DR, CD117, CD34, CD13, CD15, CD36, CD11b, CD14, CD64 لوسمی میلومونوسیتی حاد (AMML)، که یک زیرگروه از لوسمی میلوئیدی حاد (AML) با تمایز هم به سمت خط میلوئیدی و هم مونوسیتی است، توسط مجموعه‌ای متنوع از مارکرهای سطح سلولی شناسایی و تشخیص داده می‌شود. این مارکرها به پزشکان کمک می‌کنند تا تفاوت‌های بین

ادامه مطلب »
پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص Acute promyelocytic leukemia

Panel for diagnosis Acute promyelocytic leukemiaCD45, CD33, HLA-DR, CD11b, CD15, CD13, CD16, CD34, CD38, CD117 لوسمی پرومیلوسیتی حاد (APL) که به عنوان یک زیرمجموعه خاص از لوسمی میلوئیدی حاد (AML) شناخته می‌شود، با ویژگی‌های سیتوژنتیک و مولکولی منحصر به فردی مشخص می‌شود، از جمله ترانسلوکیشن t(15;17)(q22;q12) که منجر به ایجاد ژن فیوژن PML/RARA می‌گردد. تشخیص APL به ویژه به دلیل

ادامه مطلب »
پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص Acute myeloid leukemia with differentiation

Panel for diagnosis Acute myeloid leukemia with differentiationCD45, HLA-DR, CD15, CD33, CD11b, CD13, CD16, CD34, CD38, CD117 پنل تشخیصی برای لوسمی میلوئیدی حاد با تمایز (AML) شامل مجموعه‌ای از مارکرهای سطح سلولی است که برای شناسایی و تفکیک سلول‌های لوکمیایی از سلول‌های غیرلوکمیایی و همچنین برای تعیین درجه تمایز سلول‌های لوکمیایی استفاده می‌شود. این مارکرها به پزشکان کمک می‌کنند تا

ادامه مطلب »
پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص لوسمی لنفوبلاستیک T سلولی

Panel for diagnosis ALL–T CellCD1a, CD2, cCD3, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD56, TCRα/β or γ/δ, CD34, HLA-DR, TdT, CD45 پنل تشخیصی برای لوسمی لنفوبلاستیک T سلولی (ALL-T) شامل مجموعه‌ای از مارکرهای سطح سلولی و داخلی است که به شناسایی و تفکیک سلول‌های لوکمیایی T-سلولی از سایر انواع سلول‌های لوکمیایی و غیرلوکمیایی کمک می‌کنند. این مارکرها برای تشخیص دقیق،

ادامه مطلب »
پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)

Panel for diagnosis ALL–B Cell (B lymphoblastic leukemia/lymphoma)cCD79a, cCD22, CD19, CD10, TDT, CD45, CD20, CD19, CD22, HLA-DR, CD38, CD34, CD45 پنل تشخیصی برای لوسمی/لنفوم لنفوبلاستیک B سلولی (ALL-B) با استفاده از فلوسایتومتری شامل مجموعه‌ای از مارکرهای سطح سلولی و داخلی است که به شناسایی و تأیید حضور سلول‌های لوکمیایی B-سلولی کمک می‌کنند. این مارکرها برای تشخیص دقیق، طبقه‌بندی و در

ادامه مطلب »
پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص Acute Myeloid Leukemias

Panel for diagnosis Acute Myeloid Leukemias CD117, CD13, CD33, CD34, CD19, CD14, CD4, CD64, CD68, CD2, HLA-DR, CD56, CD57, CD38, CD41, CD42, CD61, CD11b, CD11c, CD123, TdT, cMPO, CD45 پنل تشخیصی برای لوسمی‌های میلوئیدی حاد (AML) شامل یک طیف وسیعی از مارکرهای سطح سلولی است که برای شناسایی و طبقه‌بندی زیرگروه‌های مختلف AML استفاده می‌شوند. این مارکرها به تفکیک سلول‌های

ادامه مطلب »
پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص اولیه و طبقه‌بندی لوسمی حاد

Panel for diagnosis Immune DeficiencyCD2, CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, CD16, CD56, CD45(RO & RA) پنل تشخیصی برای کمبود ایمنی به منظور ارزیابی وضعیت سیستم ایمنی و شناسایی اختلالات احتمالی ایمنی طراحی شده است. این پنل شامل مارکرهای سطح سلولی متعددی است که بر روی سلول‌های ایمنی خاصی یافت می‌شوند و به تجزیه و تحلیل جمعیت‌های سلولی مختلف ایمنی کمک

ادامه مطلب »
پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص Immune Deficiency

Panel for diagnosis Immune DeficiencyCD2, CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, CD16, CD56, CD45(RO & RA) پنل تشخیصی برای کمبود ایمنی به منظور ارزیابی وضعیت سیستم ایمنی و شناسایی اختلالات احتمالی ایمنی طراحی شده است. این پنل شامل مارکرهای سطح سلولی متعددی است که بر روی سلول‌های ایمنی خاصی یافت می‌شوند و به تجزیه و تحلیل جمعیت‌های سلولی مختلف ایمنی کمک

ادامه مطلب »
پنل های چکاپ

پنل فلوسایتومتری برای تشخیص و پیگیری درمان HIV

Panel for diagnosis and following treatment of HIVCD3, CD4, CD8, Absolute CD4 & CD8 count پنل تشخیصی و پیگیری درمان HIV شامل مجموعه‌ای از مارکرهای سلولی است که نقش کلیدی در ارزیابی وضعیت ایمنی بیمار و پاسخ به درمان دارند. این پنل به پزشکان کمک می‌کند تا تصمیمات مهمی در مورد شروع، تعدیل، یا پیگیری رژیم‌های درمانی برای بیماران مبتلا

ادامه مطلب »